Kodus.ee kasutustingimused

AS Ühinenud Ajakirjade veebikeskkonnas kodus.ee või AS Ühinenud Ajakirjadele kuuluvas muus veebikeskkonnas viibimisega annab kasutaja oma nõusoleku AS Ühinenud Ajakirjade poolt seatud kasutustingimuste täitmiseks. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume kasutamine lõpetada. Kasutaja nõustub kasutama AS Ühinenud Ajakirjad veebikeskkondi ainult seaduslikel eesmärkidel ning hoiduma teiste isikute õiguste kahjustamisest või piiramisest. AS Ühinenud Ajakirjad jätab endale õiguse kasutustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata muuta.

 

Portaalis Kodus.ee, ajakirjades Kodutohter, Kodu&Aed, Diivan, Tehnikamaailm, TM Kodu&Ehitus, Minu aed, Jõulud avaldatud materjalid kuuluvad ASile Ühinenud Ajakirjad või nende litsentsiandjale. Materjale võib kasutada ainult AS Ühinenud Ajakirjad kirjalikul nõusolekul. Materjalide avaldamine kolmandate isikute kodulehtedel on lubatud vaid alljärgnevatel tingimustel:  juhul, kui pole kirjalikult kokku lepitud teisiti, võib kasutada pealkirja ja ühte lauset, mis ei tohi olla pealkirjast pikem. Artikli juures peab olema märgitud väljaande nimi, kust refereeritav materjal pärineb ja seejärel tuleb lugeja juhtida veebisaidil kodus.ee asuva originaalartiklini, lisades lause alla lingi.  Fotode kasutamine toimub ainult kirjalikul erikokkuleppel.

Artiklite refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ning autor. Enama refereerimise korral kohustub refereerija ilma muu kokkuleppe saavutamiseta tasuma ettevõttele AS Ühinenud Ajakirjad:

200 € ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest

400 € loata korduvkasutamise iga korra eest

 

Edastades Ühinenud Ajakirjade kirjastuse väljaannetele, sh. veebiportaalile Kodus.ee avaldamiseks materjale (fotod, artiklid, graafika vms), loovutab kasutaja varalised õigused tingimusteta Ühinenud Ajakirjadele avaldamiseks kirjastuse veebikeskkondades ja väljaannetes. Taoliste materjalide refereerimiseks, taasavaldadamiseks või kopeerimiseks kolmandate isikute poolt võib olla vajalik autori eelnev nõusolek, milles tuleb kolmandal osapoolel autorige kokku leppida. Materjali edastamisega annab kasutaja AS Ühinenud Ajakirjade kirjastuse väljaannetele, sh. veebiportaalile Kodus.ee nõusoleku oma isikuandmete (nimi, kontaktandmed (e-posti aadress, telefon, postiaadress) töötlemiseks vähimas võimalikus mahus, eesmärgiga kasutaja identifitseerida ja temaga vajadusel suhelda. Isikuandmete töötlemisel lähtub Ühinenud Ajakirjad isikuandmete kaitse seadusest.